Laivakankaan ravirata

Säännöt

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Länsi-Lapin Hevosystävät ry ja sen kotipaikka on Tornion kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on hevosjalostuksen, -kasvatuksen, -hoidon sekä hevosurheilun edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ravi- ja ratsastuskilpailuja sekä hevosnäyttelyitä, jakaa kasvattajapalkintoja sekä esitelmien ja muun keskinäisen neuvonnan kautta opastaa jäseniään hevostaloudessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä 16 vuotta täyttäneen hevosjalostusta, -kasvatusta, -hoitoa tai hevosurheilua harrastavan henkilön. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Yhdistyksen jäsenmaksu, jonka suuruuden määrittelee syyskokous, tulee suorittaa vuosittain. Johtokunta, sihteeri, rahastonhoitaja ja jaostojen vetäjät ovat vapaita vuotuisesta jäsenmaksusta toimikautensa ajan.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen johtokunta valita Suomessa rekisteröityjä oikeuskelpoisia yhteisöjä jotka omaksuvat yhdistyksen tarkoituksen ja ovat valmiit sen toimintaa tukemaan. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen jäsenenä. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenmaksun jäsenryhmille vahvistaa vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäsen ei suorita yhdistykselle jäsenmaksuja.

4 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja erovuoroisia jäseniä on vuosittain kolme.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen syyskokous päättää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden tarvittavien toimihenkilöiden palkkioista ja/tai kulukorvauksista.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhdistyksen ylläpitämillä kotisivuilla.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määrämänä päivänä tammi - huhtikuun aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesi vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous ja syyskokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus eri jäsenryhmille seuraavalle kalenterivuodelle;
 6. päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja/tai kulukorvauksista seuraavalle kalenterivuodelle;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 8. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
 9. valitaan vuosikokousten välisen ajan kestäväksi toimikaudeksi kaksi toiminnantakastajaa ja heille kaksi varamiestä
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hvyissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Torniossa 14.1.2014